Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych

w Pleszewie

Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych
w Pleszewie
ul. Poznańska 36, 63-300 PLESZEW
Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - bip.gov.pl

Przedmiot działalności i kompetencje

Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencji
dyrektor szkoły – mgr Iwona Kałużna
Wykonuje swoje obowiązki w ramach kompetencji określonych ustawą:
1. Dyrektor Szkoły w szczególności:

  1. kieruje Szkołą jako jednostką samorządu terytorialnego;
  2. jest osobą działającą w imieniu pracodawcy;
  3. jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej;
  4. wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą.

2. Dyrektor Szkoły kieruje bieżącą działalnością Szkoły, reprezentuje ją na zewnątrz. Jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w Szkole. Jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej.

3. Ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków dyrektora Szkoły określa ustawa o systemie oświaty i inne przepisy szczegółowe.

4. Szczegółowy zakres zadań, kompetencji i obowiązków dyrektora szkoły w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, organizacji działalności Szkoły oraz spraw kadrowych i socjalnych pracowników reguluje Statut.

Rada Pedagogiczna

LP.

Imię i nazwisko

1

Kałużna Iwona

2

Liskowski Piotr

3

Banaszyńska Dominika

4

Chudzińska- Nurska Dominika

5

Chudzyńska Małgorzata

6

Czajczyńska Ewelina

7

Dziatkiewicz- Kuczkowska Paulina

8

Górski Waldemar

9

Guz Sabina

10

Hyżyk Łukasz

11

Jopp-Bugajna Sylwia

12

Kałużna Paulina

13

Kasprzak Janusz

14

Kuś Daria

15

Kuźdub Robert

16

Kwiatek Grzegorz

17

Lis Piotr

18

Liskowska Magdalena

19

Lubońska Danuta

20

Łukawska-Bartoszek Beata

21

Meller Kamil

22

Rostalska Natalia

23

Rybarczyk Mariusz

24

Ryżek Violetta

25

Rzepka Maria

26

Sobisch Joanna

27

Stacherska Dorota

28

Szymczak Violeta

29

Werdyn Maria

30

Wojciechowska Katarzyna

31

Wojtynia Krzysztof

32

Żuchowski Krystian

1. Rada pedagogiczna Szkoły jest kolegialnym organem Szkoły.

2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół Usługowo- Gospodarczych w Pleszewie.

3.  Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor Zespołu Szkół Usługowo- Gospodarczych w Pleszewie.

4. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania. Datę i godzinę obrad rady pedagogicznej podaje przewodniczący do wiadomości zainteresowanym nie później niż 3 dni przed posiedzeniem poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim lub drogą elektroniczną. W przypadkach wyjątkowych termin 3-dniowy nie musi być przestrzegany. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań zastępcę.

5. Do zawiadomienia o zwołaniu zebrania rady pedagogicznej dołącza się porządek obrad.

6. Przygotowanie stosownych projektów uchwał i opinii od organów uprawnionych należy do przewodniczącego rady. Każdy członek rady pedagogicznej przed podjęciem decyzji ma możliwość zgłoszenia uwag i zastrzeżeń do projektowanych uchwał, jak również otrzymania wyjaśnień.

7. W zebraniach rady pedagogicznej lub określonych punktach programu mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej. Przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny mogą brać udział w posiedzeniu rady pedagogicznej po uprzednim powiadomieniu dyrektora Szkoły.

8. Zebrania rady pedagogicznej Szkoły są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym półroczu w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.

9. Rada pedagogiczna Szkoły w ramach kompetencji stanowiących:

 1. uchwala regulamin swojej działalności;
 2. odejmuje uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów Szkoły;
 3. może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny na prośbę ucznia lub jego rodziców /opiekunów prawnych/ nie klasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na zajęcia edukacyjne w szkolnym planie nauczania;
 4. może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych;
 5. zatwierdza plan pracy Szkoły na każdy rok szkolny;
 6. podejmuje uchwały w sprawie eksperymentu pedagogicznego, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców;
 7. ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli;
 8. uchwala statut Szkoły i wprowadzane zmiany (nowelizacje) do statutu;
 9. ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad Szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy Szkoły.

10. Rada pedagogiczna Szkoły w ramach kompetencji opiniujących:

 1. opiniuje programy z zakresu kształcenia ogólnego i kształcenia zawodowego przed dopuszczeniem do użytku szkolnego;
 2. wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia uwzględniając posiadane przez ucznia orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
 3. opiniuje wniosek do poradni psychologiczno-pedagogicznej o zdiagnozowanie przyczyn trudności w nauce u uczniów;
 4. opiniuje organizacje pracy Szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;
 5. opiniuje propozycje dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin ponadwymiarowych;
 6. opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
 7. opiniuje projekt finansowy Szkoły;
 8. opiniuje wniosek o nagrodę kuratora oświaty dla dyrektora Szkoły;
 9. opiniuje podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariuszy oraz innych organizacji, których celem statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza;
 10. opiniuje pracę dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy;
 11. opiniuje formy realizacji 2 godzin wychowania fizycznego;
 12. opiniuje kandydatów na stanowisko wicedyrektora lub inne pedagogiczne stanowiska kierownicze;

Rada Rodziców

1. Rada rodziców jest kolegialnym organem Szkoły.

2. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców /opiekunów prawnych/ uczniów Zespołu Szkół Usługowo- Gospodarczych w Pleszewie przed innymi organami Szkoły.

3. W skład rady rodziców wchodzi jeden przedstawiciel rodziców /prawnych opiekunów/ z każdego oddziału szkolnego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Usługowo- Gospodarczych w Pleszewie;

4. Celem rady rodziców jest reprezentowanie Szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia jej statutowej działalności.

5. Szczególnym celem rady rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji Szkoły.

6. Zadaniem rady rodziców jest w szczególności:

 1. pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców /opiekunów prawnych/ na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań Szkoły;
 2. gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności Szkoły, a także ustalanie zasad użytkowania tych funduszy;
 3. zapewnienie rodzicom /opiekunom prawnym/ we współdziałaniu z innymi organami Szkoły, rzeczywistego wpływu na działalność Szkoły, wśród nich zaś:
  1. znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w Szkole i w klasie, uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka i jego postępów lub trudności,
  2. znajomość statutu Szkoły, regulaminów szkolnych, wewnątrzszkolnego oceniania,
  3. uzyskiwania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,
  4. wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy Szkoły;
  5. określanie struktur działania ogółu rodziców /opiekunów prawnych/ oraz rady rodziców;

7. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów Szkoły, organu prowadzącego Szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Szkoły.

8. Do kompetencji rady rodziców należy:

 1. uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:
  1. programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli oraz treści z zakresu profilaktyki dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmujące także treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do nauczycieli i rodziców /opiekunów prawnych/,
  2. jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego, program ten ustala dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora Szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną;
 2. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Szkoły;
 3. opiniowanie projektów planów finansowych składanych przez dyrektora Szkoły;
 4. opiniowanie decyzji dyrektora Szkoły o dopuszczeniu do działalności w Szkole stowarzyszenia lub innej organizacji, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, a w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły;
 5. opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. Rada Rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. Nie przedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania;
 6. opiniowanie decyzji dyrektora Szkoły w sprawie wprowadzenia obowiązku noszenia przez uczniów na terenie Szkoły jednolitego stroju. Wzór jednolitego stroju, określa dyrektor Szkoły w porozumieniu z radą rodziców.
 7. opiniowanie formy realizacji 2 godzin wychowania fizycznego;
 8. opiniowanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych;
 9. opiniowanie ustalonych przez dyrektora podręczników i materiałów edukacyjnych, w przypadku braku zgody pomiędzy nauczycielami przedmiotu.

9. Szczegółowe cele i zadania Rady Rodziców są zawarte w regulaminie Rady Rodziców

Samorząd Uczniowski
1. W Szkole działa samorząd uczniowski, zwany dalej Samorządem.
2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Zespołu Szkół Usługowo- Gospodarczych w Pleszewie
3. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
4. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
5.  Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem Szkoły.
6. Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

 1. prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
 2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
 3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
 4. prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
 5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem;
 6. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu;
 7. opiniowania organizacji Szkoły, a szczególności dni wolnych od zajęć.

7. Samorząd ma prawo składać zapytania w sprawie szkolnej każdemu organowi Szkoły.
8. Szczegółowe cele, zadania i uprawnienia Samorządu Uczniowskiego znajdują się w Regulaminie Samorządu Uczniowskiego.

Zmiany dokonał: Natalia Witkowska - Redaktor BIP
Powód zmiany: Aktualizacja składu Rady pedagogicznej na rok szkolny 2021/2022

Serwis internetowy ZSUG używa plików cookies (tzw. ciasteczka) oraz innych technologii w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie akceptujesz stosowanych przez nas technologii, powinieneś natychmiast opuścić tę stronę. W przeciwnym wypadku kliknij na przycisk Akceptuję.