Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych

w Pleszewie

Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie
ul. Poznańska 36, 63-300 PLESZEW
Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - bip.gov.pl

Rejestry i ewidencje

Centralne rejestry kancelaryjne w ZSUG Pleszew

 1. rejestr protokołów i uchwał Rady Pedagogicznej
 2. rejestr skarg i wniosków
 3. rejestr protokołów i uchał Rady Rodziców
 4. rejsestr zarządzeń porządkowych dyrektora
 5. rejestr zarządzeń dla Rady Pedagogicznej
 6. rejestr zaświadczeń i upowaznień
 7. rejest wydanych legitymacji
 8. rejestr wydanych indeksów
 9. rejestr wydanych świadectw ukończenia szkoły, dojrzałości

WYKAZ PROWADZONEJ EWIDENCJI / REJESTRÓW – KADRY, KSIĘGOWOŚĆ

 1. Ewidencja akt osobowych pracowników
 2. Ewidencja czasu pracy
 3. Ewidencja osób upoważnionych do dostępu do danych osobowych
 4. Rejestr szkoleń BHP
 5. Rejestr zarządzeń Dyrektora dot. BHP, majątku, rachunkowości.
 6. Rejestr zwolnień oraz urlopów
 7. Ewidencja odzieży roboczej
 8. Ewidencja wyjść prywatnych
 9. Ewidencja wyjść służbowych
 10. Ewidencja druków ścisłego zarachowania
 11. Rejestr aktów nadania stopnia awansu zawodowego
 12. Rejestr wydanych legitymacji służbowych dla nauczycieli
 13. Rejestr korespondencji dotyczącej spraw socjalnych, kadrowych i finansowych
 14. Rejestr umów (zlecenia, najmu, wykorzystywania samochodów prywatnych do celów służbowych)

Zmiany dokonał: Natalia Witkowska - Redaktor BIP
Powód zmiany: Wytworzenie informacji publicznej przeniesionej na nowe oprogramowanie.