Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych

w Pleszewie

 • Szkoła prowadzona przez specjalistów dla przyszłych specjalistów
 • Szkoła wielu kierunków i wielu możliwości rozwoju osobistego
 • Zaufały nam pokolenia - ZSUG
 • W życiu ważne jest co robisz i kim będziesz
 • Zdobądź zawód z przyszłością

O naszej szkole

[…] Chcemy wspólnemi siłami wychowywać młodzież wzorową i jakoby modelową na pożytek kraju, a chcemy ją mieć wzorową w moralności, w cnotach publicznych i prywatnych, w naukach i umiejętnościach, urzędach i zawodach prywatnych, w rolnictwie zarówno jak i w przemyśle, chcemy więc z niej mieć obywateli prawych, światłych pracowitych i krajowi pod każdym względem pożytecznych […]. H. Cegielski

Iwona Kałużna - Dyrektor Zespołu Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie   Jestem dumna, że mogę pracować wśród ludzi twórczych, kreatywnych, poszukujących najlepszych rozwiązań w pracy z uczniami oraz otwartych i wrażliwych na potrzeby młodzieży. Dzięki ich entuzjazmowi i zaangażowaniu udało się stworzyć Naszą Szkołę taką, jaką widzimy dzisiaj - przyjazną, nowoczesną i otwartą na zmiany.

   Niewątpliwie ogromną rolę w tworzeniu i kreowaniu historii naszej "Zawodówki" mieli moi poprzednicy: dyrektorzy: Stefan Komorski, Eugeniusz Waliszewski, Aleksander Cieślewicz, czy wreszcie wspaniali pedagodzy, którzy niezwykłą postawą, zaangażowaniem, oraz twórczym talentem pedagogicznym utorowali drogę do dzisiejszych sukcesów Szkoły. Stworzyli mocne podwaliny. Ich upór, determinacja przyczyniły się do tego, iż dzisiaj możemy pracować w szkole, w której w sposób nowoczesny, uczy się młodzież zawodu i życia w społeczeństwie.

   O dobrej pracy placówki świadczą też bardzo wysokie wyniki egzaminów zewnętrznych (dowodem na to są wyniki z lat poprzednich osiągnięte w zawodzie opiekun medyczny, technik usług fryzjerskich i technik hotelarstwa 100% zdawalności, a w pozostałych zawodach wyniki wyższe od średnich uzyskanych w kraju). Dopełnieniem tych sukcesów jest niewątpliwie przyznanie szkole w roku 2018- tytułu Brązowej Szkoły w Rankingu Perspektyw- Najlepsze Technika w Polsce i uplasowanie się naszego Technikum Nr 2 na wysokim 23 miejscu w Wielkopolsce.

   Prowadzimy stałą współpracę z lokalnym rzemiosłem w zakresie przygotowania zawodowego uczniów od początków istnienia szkoły. Dzisiaj organizacja praktycznej nauki zawodu u pracodawcy, w której uczniowie w charakterze młodocianego pracownika, zdobywają wiedzę i umiejętności opiera się na stałej współpracy z ponad 395 pracodawcami z powiatu pleszewskiego, jarocińskiego, ostrowskiego, kaliskiego ale również z Poznania, Quedlinburga i Gütersloh (Niemcy). Dzięki współpracy z pracodawcami wprowadzamy szereg innowacyjnych rozwiązań w procesie kształcenia uczniów, realizujemy projekty unijne, innowacje pedagogiczne, przygotowujemy uczniów do konkursów branżowych, wspólnie przeprowadzamy Wielkopolski Festiwal Rzemiosła i Pasowanie na Czeladników.

   Dbałość o stałe podnoszenie jakości pracy szkoły spowodowały, iż nasza placówka kiedy tylko pojawiły się możliwości, aktywnie i skutecznie aplikowała o środki zewnętrzne (UE). Przygotowywane i realizowane projekty nastawione były na potrzeby rozwojowe uczniów ich zainteresowania, zdolności, aspiracje i możliwości. Łącznie w okresie od 2006 r do 2017 r szkoła pozyskała z wielu pozabudżetowych źródeł ponad 2 000 000 zł, z których w różny sposób skorzystało ponad 6000 uczniów i słuchaczy ZSUG, nauczycieli i społeczność lokalna powiatu pleszewskiego. Były to głównie staże, wymiany zagraniczne, szkolenia branżowe z możliwością uzyskania dodatkowych uprawnień zawodowych, warsztaty z kompetencji kluczowych, sprzęt i wyposażenie pracowni komputerowych, specjalistyczne oprogramowanie, wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego, pomoce dydaktyczne, podręczniki szkolne itp. Od 2004 roku prowadzimy współpracę z partnerami zagranicznymi z Niemiec, a od 2013 roku z Ukrainą. W planach mamy nawiązanie współpracy z kolejnymi parterami z Czech i Słowacji.

   O jakości naszej pracy i jej wpływie na rozwój uczniów świadczą osiągane sukcesy w konkursach na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim (30 laureatów/finalistów wojewódzkich/ogólnopolskich konkursów i turniejów zawodowych) zdobycie przez uczniów certyfikatów, dyplomów potwierdzających ukończenie dodatkowych form kształcenia (ponad 600 osób), uzyskane stypendia Prezesa Rady Ministrów, Ministra Edukacji Narodowej, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Starosty Powiatu Pleszewskiego. Certyfikat EUROPASS potwierdzający zdobycie dodatkowych umiejętności zawodowych o wymiarze europejskim - 150 osób.

Podejmowane działania przekładają się również na przyznanie szkole Certyfikatów:

 • "Szkoła Kreatywna",
 • Certyfikat: "Szkoła Przedsiębiorczości",
 • Certyfikat: "Szkoła z Klasą" ,
 • Certyficate of VCC Partnership,
 • Certyfikat Instytucji dobrych kontaktów",
 • Certyfikat "Bezpieczna Szkoła",
 • Certyfikat " Szkoła przyjazna badaniom edukacyjnym".
 • Certyfikat " Najlepsze Technika w Polsce- Brązowa Szkoła 2018"- Ranking Perspektyw 2018 r.

   Także w przypadku opinii organu nadzorującego, w wyniku przeprowadzonych ewaluacji zewnętrznych (badanie zostało zrealizowane w 2014 w Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 2 im. H. Cegielskiego oraz w 2016 w Technikum Nr 2 w Pleszewie). Zarówno w technikum, jak i szkole zawodowej spełniane są wymagania określone w obowiązujących przepisach, a spełnienie wymagań w niektórych określono na poziomie wysokim.

   Dobrą praktyką realizowaną od 2013 roku w naszej szkole, jest organizacja Wielkopolskiego Festiwalu Rzemiosła. Odbywa się on zawsze we wrześniu w Zespole Szkół Usługowo - Gospodarczych w Pleszewie. Jego celem jest promocja szkolnictwa zawodowego i pracy w rzemiośle. Festiwal organizujemy wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Pleszewie, Urzędem Miasta i Gminy w Pleszewie oraz Cechem Rzemiosł Różnych Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Pleszewie Patronat honorowy w roku 2017 objęli Minister Gospodarki, Minister Pracy i Polityki Społecznej, Minister Edukacji Narodowej, Marszałek Województwa Wielkopolskiego oraz Prezes Związku Rzemiosła Polskiego. Celem głównym tego innowacyjnego działania, jest upowszechnienie wśród uczniów wszystkich szkół podstawowych, gimnazjalnych, a także wśród przedszkolaków, mieszkańców regionu, tradycyjnego rzemiosła poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie promocji zatrudnienia w zawodach ginących, mało popularnych i niszowych oraz poprzez organizację przedsięwzięcia konferencyjno-wystawienniczego i warsztatów, konkursów z zakresu rzemiosła i przedsiębiorczości społecznej. Największym walorem targów są corocznie pokazowe warsztaty pracy rzemieślników. Festiwal Rzemiosła odwiedzają rzesze zwiedzających; zaproszeni goście, dzieci z przedszkoli, młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjów, a także mieszkańcy. Kolejnym znaczącym efektem podjętych działań jest zacieśnienie współpracy pomiędzy pracodawcami, a szkolnictwem zawodowym w zakresie efektywnego rozwoju kadr dla gospodarki, efektywna promocja kształcenia zawodowego i zawodów rzemieślniczych. Projekt ten wpisuje się również w założenia nowoczesnej edukacji, według której dobra jakość kształcenia zawodowego jest możliwa właśnie poprzez rozwój współpracy szkół z pracodawcami i otoczeniem społeczno-gospodarczym.

   Szanowni Państwo, na przestrzeni ostatnich lat zmieniało się niemal wszystko: dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy, uczniowie, budynki szkolne, metody i formy pracy, formy egzaminów, dokumenty, bo taki był wymóg czasu. Niezmienny pozostał profil szkoły oraz fakt, że kształcimy dobrze przygotowane kadry dla gospodarki, wspaniałych ludzi, obywateli, Polaków. Niezmienny pozostaje również fakt że w naszej szkole początkiem i końcem wszystkich działań edukacyjnych jest uczeń, duszą Szkoły nauczyciel, a dumą jej absolwenci.

Dyrektor Szkoły: Iwona Kałużna

Słowo Starosty Macieja Wasielewskiego o naszej szkole, zamieszczone w publikacji wydanej z okazji 130- lecia ZSUG ( 2016 r):
"Historia czynami ludzi pisana czyli 130 lat ZSUG w Pleszewie."

"….Myślę, że ZSUG to szkoła wyjątkowa, gdyż proces kształcenia oparty jest na ścisłej współpracy z pleszewskim rzemiosłem. Jestem przekonany, że z pożytkiem dla uczniów, dla ich wiedzy i przygotowania zawodowego. To najlepsza forma kształcenia - od klasy do warsztatu, od teorii do praktyki, pod okiem doświadczonych nauczycieli i mistrzów zawodu.
Jestem dumny, że w strukturze oświatowej Powiatu Pleszewskiego mamy ZSUG. Samorząd powiatowy zapewnił szkole inwestycje, które znacznie poprawiły warunków nauki i pracy: nowe pracownie, nowa elewacja budynku głównego, nowy dach, adaptacja części budynku "D" po Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dla potrzeb szkoły, nowa hala sportowa z siłownią. Pozytywne zmiany w obrębie szkoły zauważają mieszkańcy oraz absolwenci, którzy pamiętają szkolę z lat wcześniejszych. Powody do zadowolenia mogą mieć uczniowie, którzy z bogatej bazy szkolnej korzystają na co dzień.
Jestem przekonany, że Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie ma przed sobą wspaniałą przyszłość. Ta szkoła umożliwia swoim uczniom zdobycie zawodów poszukiwanych na lokalnym i regionalnym rynku pracy. Zawsze będą potrzebni wykwalifikowani pracownicy różnych specjalności: mechanicy, elektrycy, monterzy, budowlańcy operatorzy maszyn, kucharze, piekarze, sprzedawcy itd. Uważam, że każdy absolwent tej szkoły ma szansę na zdobycie dobrej pracy i udany start w dorosłe życiu. Cieszę się, że zainteresowanie szkołą ze strony młodych ludzi nie słabnie, a wyniki rekrutacji do ZSUG w ostatnich latach są zadowalające.
Muszę wspomnieć, że Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie jest gospodarzem i organizatorem Wielkopolskiego Festiwalu Rzemiosła w Pleszewie - sztandarowej imprezy Powiatu Pleszewskiego, promującej tradycje rzemieślnicze i szkolnictwo zawodowe. Dziękuję więc wszystkim, którzy zaangażowani są w przygotowanie Festiwalu.

Zwracam się do uczniów ZSUG. Chciałbym, aby zawód, który wybraliście, był jednocześnie Waszą pasją, która będzie was mobilizowała do działania, dawała poczucie satysfakcji i przypominała o szkole, w której zdobyliście swoje kwalifikacje zawodowe. Uważam, że zamiłowanie do pracy, którą się wykonuje lub będziecie wykonywać, jest kluczem do sukcesu i kariery….."

Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie
Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczny Dziennik Lekcyjny ZSUG Pleszew
Powiat Pleszewski
Okręgowa Konisja Egzaminacyjna w Poznaniu
Microsoft School
mapa serwisu
mapa serwisu
mapa serwisu

Serwis internetowy ZSUG używa plików cookies (tzw. ciasteczka) oraz innych technologii w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie akceptujesz stosowanych przez nas technologii, powinieneś natychmiast opuścić tę stronę. W przeciwnym wypadku kliknij na przycisk Akceptuję.