Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych

w Pleszewie

#TwojedaneTwojasprawa - ochrona danych osobowych i prawo do prywatności

#twoje dane twoja sprawa

.Ochrona danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych

 Program „Twoje dane – Twoja sprawa” – skierowany do szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz ośrodków doskonalenia zawodowego nauczycieli – jest systemowym projektem realizowanym na skalę ogólnopolską.

Jednym z bardzo ważnych priorytetów Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jest edukacja. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) organ nadzorczy ma za zadanie upowszechniać w społeczeństwie wiedzę o ochronie danych osobowych ze szczególnym uwzględnieniem działań skierowanych w tym zakresie do dzieci.

Program „Twoje dane – Twoja sprawa” od lat stanowi inspirację dla nauczycieli, uczniów i rodziców, którzy biorąc w nim udział, pokazują, w jaki sposób od najmłodszych lat można uczyć dzieci zasad ochrony danych osobowych, przekazując trudne treści podczas zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz innych wydarzeń tematycznych, przy wykorzystaniu gier i zabaw.
Statystycznie rocznie Program realizuje ponad. 40 000 uczniów oraz ponad 3 500 nauczycieli, którzy podejmują różne działania edukacyjne na rzecz upowszechniania wiedzy o ochronie danych osobowych i prawa do prywatności zarówno w szkołach w całej Polsce, jak i w lokalnych społecznościach.
Szczegółowe informacje o programie: https://uodo.gov.pl/pl/p/tdts


Podniesienie kompetencji pedagogów i nauczycieli oraz edukowanie dzieci i młodzieży, jak mają chronić dane osobowe zarówno w realnym, jak i w cyfrowym świecie, to główne cele ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Twoje dane – Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”

Program realizowany jest nieprzerwanie od 2009 r. pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Rzecznika Praw Dziecka.

Ministra Edukacji NarodowejRzecznik Praw Dziecka

Program jest realizowany w dwóch etapach:

  • najpierw wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych i prawa do prywatności poszerzają Koordynatorzy Programu, którzy biorą udział w dwudniowym szkoleniu i otrzymują materiały edukacyjne, a następnie przekazują wiedzę i pakiety edukacyjne podczas rad pedagogicznych,
  • w kolejnym etapie nauczyciele wiedzę zdobytą podczas szkolenia upowszechniają wśród uczniów, zarówno podczas lekcji z różnych przedmiotów, jak i podejmując się realizacji innych niestandardowych działań.

 CZY WIESZ, ŻE:

Prowadząc rekrutację, szkoły i placówki oświatowe pozyskują wiele danych osobowych.
Dlatego muszą pamiętać o dopełnieniu obowiązku informacyjnego,
a więc poinformowaniu m.in. o tym, kto, w jakim celu i na jakiej podstawie prawnej będzie
wykorzystywał zebrane dane. Muszą też wskazać, jakie prawa przysługują osobom,
których dane są przetwarzane.

Obowiązek informacyjny należy spełnić w sposób jasny, przejrzysty i łatwo dostępny
dla osoby, której dane dotyczą. Należy unikać języka prawniczego
i dostosować treść do odbiorcy.

Szkoły i placówki mogą publikować listy przyjętych i nieprzyjętych tylko w swojej siedzibie.
Publikowanie wyników rekrutacji na stronie internetowej szkoły
jest niedopuszczalne.

Monitoring wizyjny, jako inwazyjna forma przetwarzania danych osobowych, powinien być stosowany
jedynie wówczas, gdy nie ma innych, mniej ingerujących w prywatność, środków umożliwiających
zapewnienie bezpieczeństwa lub ochronę mienia.

Decyzję o instalacji kamer należy podjąć po przeprowadzeniu konsultacji
ze szkolną społecznością i w uzgodnieniu z organem prowadzącym szkołę
(np. jednostką samorządu terytorialnego lub ministrem).

Stosowanie atrap kamer, dających mylne poczucie zwiększonego
bezpieczeństwa, powinno być zakazane.

Organ prowadzący szkołę nie powinien mieć dostępu do danych zawartych
w aktach osobowych nauczycieli. Do tego uprawniony jest tylko dyrektor szkoły.

Organ prowadzący szkołę nie powinien mieć dostępu do danych uczniów (i ich rodzin)
zawartych w dokumentacji prowadzonej przez szkołę, które odnoszą się
do indywidualnych problemów psychologicznych, czy pedagogicznych uczniów.

W przypadku szkolnego gabinetu lekarskiego obowiązek zabezpieczenia danych zawartych
w dokumentacji medycznej spoczywa na podmiocie leczniczym świadczącym opiekę zdrowotną
w szkole.

Wykonywanie przez nauczycieli obowiązków służbowych poza szkołą, stwarza ryzyko naruszenia
ochrony danych osobowych Zatem, jeśli jest to tylko możliwe,
należy zrezygnować z praktyki wynoszenia do domu przez nauczycieli arkuszy ocen czy dzienników
lekcyjnych. Zabierając klasówki do sprawdzenia w domu, nauczyciel powinien zadbać o to,
by dostępu do nich nie miały osoby postronne, np. domownicy.

Szkoła może przetwarzać (udostępniać) dane osobowe nauczycieli
(nawet bez ich zgody), jeśli dane te nie dotyczą prywatnej sfery ich życia i jeżeli jest to niezbędne
do prawidłowego funkcjonowania szkoły, np. informacje o zastępstwach.

Szkoła może wykorzystywać adresy e-mail do kontaktu z rodzicami, jeżeli rodzice wyrażą
na to zgodę. Nauczyciele powinni przy tym korzystać ze służbowych adresów e-mail
oraz odpowiednio zabezpieczać dane osobowe udostępniane w przesyłanych wiadomościach.

Uczniowie mogą pozostawiać w szkole podręczniki podpisane imieniem i nazwiskiem.
Najlepiej w indywidualnych zamykanych szafkach, a w przypadku przedszkolaków
lub małych dzieci - w sali lekcyjnej w szafce, zamykanej przez nauczyciela.

Umieszczanie na tablicach na terenie szkoły danych osobowych uczniów
w celu ich wyróżnienia za szczególne osiągnięcia, jak również wywieszanie pod różnego rodzaju
pracami artystycznymi podpisów zawierających pełne imiona i nazwiska uczniów,
którzy te prace wykonali, nie wymaga wcześniejszej zgody rodziców
lub opiekunów prawnych, lub samych uczniów, jeśli są pełnoletni.

Publiczne wyczytywanie w czasie uroczystości szkolnej imion i nazwisk uczniów wyróżnionych
za wybitne osiągnięcia edukacyjne uznać należy za czynności dozwolone
i niewymagające uprzedniej zgody rodzica lub opiekuna prawnego ucznia,
albo jego samego, gdy jest pełnoletni.

Publikacja zdjęć uczniów na stronie internetowej możliwa jest po uzyskaniu stosownej zgody rodzica
bądź opiekuna prawnego albo ucznia, o ile jest pełnoletni.
Należy pamiętać, że zgoda ta w każdej chwili może być odwołana.

W przypadku udziału w olimpiadzie wiedzy, konkursie lub turnieju zgodę na przetwarzanie
danych ucznia musi wyrazić rodzic lub opiekun prawny ucznia, a w przypadku uczniów pełnoletnich,
sam uczeń. Dyrektor nie jest upoważniony do wyrażenia takiej zgody.

Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie
Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczny Dziennik Lekcyjny ZSUG Pleszew
Powiat Pleszewski
Okręgowa Konisja Egzaminacyjna w Poznaniu
Microsoft School
mapa serwisu
mapa serwisu
mapa serwisu

Serwis internetowy ZSUG używa plików cookies (tzw. ciasteczka) oraz innych technologii w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie akceptujesz stosowanych przez nas technologii, powinieneś natychmiast opuścić tę stronę. W przeciwnym wypadku kliknij na przycisk Akceptuję.